قوالی

موسیقی قوالی گونه‌ای از موسیقی عرفانی

موسیقی قوالی نوعی از موسیقی مذهبی صوفیان است که از هند سرچشمه می‌گیرد و در پاکستان و افغانستان نیز رایج و محبوب است. این موسیقی که در ابتدا در زیارت‌گاه‌های صوفیان یا درگاه‌های سراسر آسیای جنوبی اجرا می‌شد، در اواخر قرن بیستم مخاطبان بین‌المللی خود را به دست آورد

موسیقی والس

پیشرفت اولیه والس والس از یک رقص محلی آلمانی به نام “لندلر” شکل گرفت و از دهه 1790 به بعد رایج شد.منشأ آن عمدتاً در اتریش است، بیشتر در سالن های رقص پایتخت وین اجرا می‌شد، و سپس از اینجا نام والس وین گرفته شده است. و یکی از محبوب‌ترین رقص‌های قرن نوزدهم بوده و […]