دارای ۹ نت که شامل(A،Bb،C،D،E،F،A،C،D)

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه