در این نوع سیم برای انگشت گذاری روی صفحه فرت به فشار کمتری نیاز است.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه