می: 0.762 | سی: 0.8636 | سل: 1.0668 | ر: 0.762 | لا: 0.9144 | می: 1.1176

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه