می: 0.7620 | سی: 0.8382 | سل: 1.0414 | ر: 0.7620 | لا: 0.9144 | می: 1.1176

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه