جنس سیم‌های زیر نایلون قرمز است.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه