آشنایی با کلاوینت

|۱۳۹۸/۹/۳۰ ۹:۴۸:۳۶۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸|سازشناسی|بدون ديدگاه

کلاوینت درواقع همان کلاویکوردی است که دامنهٔ صدای آن به‌صورت الکتریکی افزایش یافته است. این ساز صدای منحصربه‌فردی دارد و سازهای مشابه را به‌رقابت وامی‌دارد