مدل فنر این کاخن ثابت است.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه