می: 0.2286 | سی: 0.2794 | سل: 0.4064 | ر: 0.6604 | لا: 0.8128 | می: 1.0668

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه