می: 0.2500 | سی: 0.3600 | سل: 0.5842 | ر: 0.7620 | لا: 0.9906 | می: 1.1938

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه