می: 0.2794/0.2794 | سی: 0.3556/0.3556 | سل: 0.6096/0.2540 | ر: 0.7620/0.3556 | لا: 1.0160/0.5588 | می: 1.2700/0.7620

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه