می: 0.6096 | سی: 0.6858 | | سل: 0.8382 | ر: 0.6858 | لا: 0.8636 | می: 1.0922

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه