می: 0.6096 | سی: 0.6908 | سل: 0.8407 | ر: 0.7112 | لا: 0.8890 | می: 1.1176

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه