می: 0.6985 | سی: 0.8051 | سل: 1.0081 | ر: 0.7112 | لا: 0.8382 | می: 1.0668

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه