می: 0.7366 | سی: 0.8382 | سل: 1.0414 | ر: 0.7112 | لا: 0.8382 | می: 1.0160

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه