کادانس در موسیقی

کادانس درموسیقی حد‌اقل در آن از دو آکورد استفاده شده است، که عبارت و بخشی از ملودی قطعه را پایان می‌دهد.

چهار نوع اصلی کادانس وجود دارد:

  • کامل
  • پلاگال
  • فریب دهنده
  • ناقص

انواع کادانس

چهار نوع کادانس اصلی در موسیقی وجود دارد که با آنها روبرو خواهید شد. دو نوع از آن‌ها تمام شده و دو نوع دیگر نا‌تمام به نظر می‌رسند. هر دو کادانس  تمام شده به نظر می‌رسند زیرا به آکورد یک ختم می شوند. به عنوان مثال، در دو ماژور، یک آهنگ تمام شده به آکورد دو ختم می شود. در سل ماژور، با یک آکورد سل و غیره تمام می شود…

کادانس کامل

بدین شکل است که از وصل درجه پنجم “V” به درجه “I” حرکت می‌کند. به عنوان قوی‌ترین کادانس یا «کادانسِ کاملِ درست» شناخته می‌شود.

در اینجا نمونه‌ای از کادانس کامل در دو ماژور آورده شده است. توجه کنید که چگونه آکوردهای انتهای عبارت از (V) سل، (I) دو رسیده است.

مثال زیر از کادانس کامل در دو مینور است.

کادانس پلاگال

یک کادانس مذهبی است، از وصل آکورد درجهٔ چهار (IV) به درجهٔ یک (I) به دست می‌آید. و انتهای سرود‌ها می‌آید.

مثال زیر کادانس پلاگال در دو ماژور است.

مثال زیر کادانس پلاگال در دو مینور است.

در کادانس پلاگال و کامل هر دو به درجه یک ختم می‌شود. اما هر کدام صدای مشخصی دارد و در کادانس کامل پایان مشخصی دارد در صورتی که در پلاگال به این شکل نیست.

کادانس ناقص

شیوه‌ای است که از وصل درجهٔ یک (I) گام، به درجهٔ پنج (V) است که حالت انتظار در شنونده ایجاد کرده است.

به مثال زیر توجه کنید که در دو ماژور است و به دو آکورد آخر دقت کنید که از نت دو درجه یک به نت سل درجه پنجم رسیده است.

کادانس ناقص در دو مینور به مثال زیر توجه کنید.

کاداس فریبنده

کادانس فریبنده در قطعه به صورت مقطع شده است و نوعی شوک در موسیقی ایجاد می‌کند،که از وصل درجه پنجم  (V) به درجه شش (VI) است.

رایج‌ترین کادانس از وصل درجه پنجم به شش است.

مثال زیر کادانس فریبنده که از درجه پنج به شش است یعنی از نت سل به نت لا

مثال زیر کادانس فریبنده در دو مینور است.

منبع:MUSIC THEORY ACADEMY

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.