عبدالقادر مراغی

عبدالقادر مراغه‌ای، موسیقی‌دان ایرانی

عبدالقادر مراغی از موسیقی‌دانان مهم تاریخ ایران در قرن هشتم است که در زمینه‌ی موسیقی تالیفات متعددی از خود به جا گذاشته است. عبدالقادر به روایتی کسی بود که برای نخستین بار به مفهوم مقام در موسیقی ایرانی اشاره کرد.